CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG

 

ĐIỀU 1. Chấp thuận các quy định – chính sách bán hàng

 

Khi sử dụng Website lagianest.com của Chúng tôi, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các quy định dưới đây và các chính sách bán hàng được hiển thị trên website lagianest.com. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại các chính sách trên website lagianest.com.

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của các chính sách hiển thị trên website lagianest.com tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website lagianest.com sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó. 

 

ĐIỀU 2. Tính chất của thông tin hiển thị

 

Các nội dung hiển thị trên Website lagianest.com nhằm mục đích cung cấp thông tin về Chúng tôi, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà Chúng tôi đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.  

 

ĐIỀU 3. Chính sách về bảo mật thông tin

 

Vui lòng xem chính sách của Chúng tôi về bảo mật thông tin người sử dụng website lagianest.com tại Chính sách về bảo mật thông tin.

 

ĐIỀU 4. Liên kết từ Website khác 

 

Chúng tôi không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website lagianest.com này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website lagianest.com mà chưa có sự đồng ý của Chúng tôi. 

 

ĐIỀU 5. Miễn trừ trách nhiệm

 

Chúng tôi từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website lagianest.com sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.
ĐIỀU 6. Quyền sở hữu trí tuệ

Website lagianest.com này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Chúng tôi và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Chúng tôi và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: 

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; 

(2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website lagianest.com này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website lagianest.com độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Chúng tôi.This is a sample page.

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

  • Gift cards
  • Downloadable software products
  • Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

  • Book with obvious signs of use
  • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
  • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
  • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.